Eliminar caràcters

Per eliminar caràcters enmig d'un text hem de situar-hi el cursor darrere i prémer la tecla de retrocés del teclat. ←  

Elimina tot els números 4 que apareixen en el text del següent quadre

Adona't que en eliminar un caràcter el text es rejunta automàticament.

El cursor

Les tecles

Salts de línia

Blocs de text